Bezoekers

137503
TodayToday50
YesterdayYesterday32
This WeekThis Week201
This MonthThis Month1035
All DaysAll Days137503
logo.jpg

Werkbezoek Alescon Hoogeveen

Werkbezoek aan Alescon Hoogeveen, 12 september 2018

 

Op woensdag morgen hebben we als fractie een bezoek gebracht aan de vestiging van Alescon in Hoogeveen. Na een gastvrije ontvangst hebben Gerrie Breider en zijn assistente Gerda Rijlaarsdam ons een zeer goed inzicht gegeven in de activiteiten van Alescon.

Zijn verantwoordelijk voor de ruim 600 mensen, die hier werken.

Indrukwekkend hoe de betrokkenheid bij het wel en wee van de mensen is. Naast het betrekken van nieuwe relaties voor dit bedrijf staat het individu centraal en Gerda gaf ons duidelijk aan, hoe belangrijk het is om de juiste groepen samen te stellen en de relatie werk en werkplek te vinden, maar het belangrijkste is om er naar te streven, dat de werknemers tevreden werken en zich wel voelen bij het werk.

Uiteraard is de samenwerking met gemeenten van groot belang. Voor het duurzaam voortbestaan is het vanzelfsprekend dat de producten die worden afgeleverd van goede kwaliteit zijn. En dat is zo. De organisatie is trots op haar bedrijf en wij hebben geproefd, dat wat ogenschijnlijk eenvoudig is, heel veel denkwerk, begeleiding en inzicht vereist, om alles goed te laten lopen.

Wij zijn zeer onder indruk van de diversiteit van de producten en de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de taken en betrokkenen.

In alle eerlijkheid zijn wij overtuigd geraakt van de aanpak om Alescon Zuid, een samenwerkingsverband van drie gemeenten, de voorkeur te geven boven de gedachte die wij eerst koesterden om per gemeente een “oude “ constructie toe te passen van een gemeentelijk werkvoorzieningsschap. Wat dat betreft heeft Gerrie Breider met zijn aanpak en team ons helder overtuigd.

Namens onze fractie, heel veel dank voor deze nuttige ochtend en wij zien uit naar de afspraak die we gemaakt hebben om in december nog eens terg te komen.

Namens Gineke, Niels en Charles  

 

Schoolzwemmen

Uit de pers (bron: De Telegraaf)  

Ook GBSBW is voorstander van het herinvoeren van verplicht schoolzwemmen. 

Persbericht zaak Elp Midden-Drenthe

Persbericht. 6 juli 2018

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 heeft de fractie van

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, bij monde van fractie voorzitter Charles de Haas mondelinge vragen gesteld, naar aanleiding van een brandbrief aan de raad van een inwoner van Elp, de heer E.Wiersma.

Het handelde over een bouwvergunning, die door de heer Wiersma was aangevraagd.

De mondelinge vragen werden globaal beantwoord, maar nadere bestudering van deze zaak was de aanleiding om nieuwe schriftelijke vragen te stellen aan de burgemeester.

De Haas neemt op voorhand geen genoegen met het meerdere malen aanbieden van excuses door de gemeente Midden-Drenthe, als er niet daadwerkelijk ook per direct correct wordt gedaan, wat van een betrouwbare overheid mag worden verwacht.

De Haas: “Hopelijk is dit voorbeeld niet exemplarisch voor de ambtelijke situatie. Als dat wel zo is, dan dient er nader onderzoek te komen, dat op korte termijn positieve veranderingen te weeg moet brengen, met adequate maatregelen. Maar we volgen één en ander kritisch en zijn benieuwd of deze zaak naar behoren wordt opgelost. Dan zien we verder.”

Nadere informatie: 06-51856325

Bijlage de schriftelijke vragen conform art.33

 

 

 

 

Schriftelijke vragen conform reglement van Orde art. 33.

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 heb ik mondelinge vragen gesteld, naar aanleiding van een brief aan de raad van een inwoner van onze gemeente, wonende te Elp, Hoofstraat 7.

De beantwoording en nadere gesprekken nopen mij om de volgende vragen te stellen.

Aan de voorzitter van de raad, mevr. M. Damsma.

Geachte mevrouw Damsma,

 1. Is het u bekend, dat er reeds in 2008 een bouwaanvraag in behandeling is geweest handelend over een bouwvergunning in Elp, Hoofdstraat 7?
 2. Kunt u mij aangeven hoeveel ambtenaren zich sedertdien met dit object hebben bezig gehouden?
 3. Er is kennelijk nog al wat misgegaan, want er zijn voor meerdere onjuistheden excuses aangeboden aan de indiener. Wilt u mij aangeven voor welke zaken excuses zijn aangeboden?
 4. De wethouder heeft aangegeven dat hij vanaf januari 2018 van de zaak heeft gehoord. De aanvraag dateert van 2016. Kunt u aangeven waarom de wethouder zich niet eerder met deze situatie heeft bemoeid? Zijn er nog meer van deze slepende kwesties waar de wethouder niet van weet? Kunt u een overzicht geven van de vergunning aanvragen die langer dan 2 jaar lopen?
 5. De wethouder heeft aangegeven dat hij vanaf het moment dat hij van de situatie hoorde zich persoonlijk met de zaak is gaan bemoeien. Kunt u aangeven hoe vaak de wethouder contact met aanvrager heeft gehad en wat hij er in de periode van januari tot juli persoonlijk aan heeft gedaan om de zaak op te lossen?
 6. Aanvrager geeft aan dat hij de vergunningverlener vanwege financiële druk gevraagd heeft tot urgentie, flexibiliteit en ondersteuning en dat vergunningverlener vervolgens heeft aangegeven dat er meer urgente zaken zijn. Blijkbaar zijn deze vergelijkbaar met de zaak van dhr Wiersma. Kunt u aangeven welke urgente zaken er nog meer spelen binnen de gemeente en hoe ik dit moet plaatsen in de uitleg van de wethouder die aangeeft dat er vanuit de gemeente is opgeschakeld en hij zich persoonlijk met deze zaak is gaan bemoeien?
 7. Er is namens B&W een antwoord op de principe aanvraag op 3 feb 2017 aan aanvrager verstuurd waarbij is aangegeven dat de gemeente positief ten opzichte van de plannen staat. Op 7 november 2017 wordt een aanvraag ingediend voor wijziging van het bestemmingsplan. Op 17 april 2018 volgt er een antwoord van de gemeente waarin de gemeente aangeeft geen medewerking te willen verlenen aan een principeverzoek tenzij er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Kunt u aangeven waarom er in april 2018 een antwoord komt op een principeverzoek terwijl de aanvraag gaat over een wijziging van het bestemmingsplan en er al eerder een positief antwoord op het principeverzoek is gegeven?
 8. Er zijn kennelijk nog al wat vertragende omstandigheden geweest, die op het conto van de gemeente komen. Begrijpt u dat het logisch is, dat thans binnen veertien dagen duidelijkheid gewenst wordt over de verstrekking van de vergunning?
 9. Het kan niet anders zijn dat er na deze aaneenschakeling van fouten van de kant van de gemeente een enorme inspanningsverplichting ligt. Kunt u aangeven hoe u deze duidelijkheid in concrete maatregelen binnen 14 dagen kunt geven?
 10. Hoeveel ambtenaren zijn werkzaam en bevoegd om vergunningen te beoordelen? Is het verder normaal, dat een ambtenaar het ene moment zegt de aanvraag niet meer te willen behandelen en de volgende dag aangeeft dit wel weer te zullen doen?
 11. Hoeveel ambtenaren zijn werkzaam en bevoegd om een landschappelijk advies te geven. Is het normaal dat zowel vergunningverleners en bestuurders vervolgens ook een landschappelijk advies geven wat afwijkt van het advies van degene die ervoor in dienst zijn bij de gemeente?
 12. Bent u met mij van mening, dat indien wegens wat voor oorzaak ook, het dossier door een andere ambtenaar wordt behandeld, dit geen invloed mag hebben op de afhandeling?
 13. Wat bent u van plan te doen, om daadwerkelijk de excuses in te vullen, zoals verwoord door wethouder Bouman in zijn beantwoording?
 14. Is deze situatie, zijn deze gebeurtenissen exemplarisch voor de behandeling van bouwaanvragen in de gemeente Midden-Drenthe?
 15. In de organisatie wordt het woord kwaliteit nog al eens genoemd. Bent u met mij van mening, dat deze zaak aan kwaliteit nog al wat heeft laten liggen?
 16. De brief van de heer Ernest Wiersma zag ik graag puntsgewijs beantwoord. Na ontvangst van de beantwoording wil ik dit volledige dossier nader bestuderen.

Uw antwoord met spoed tegemoet ziend en vertrouwend op een nu correcte afhandeling van deze bouwaanvraag,

6 juli 2018

Charles de Haas, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Perspectiefnota 2019

Perspectief nota 2019               Raad 5 juli 2018

Als aanvulling op de nota enige aandachtspunten van Gemeentebelangen-Smilde-Beilen-Westerbork.

 

Wij vinden het belangrijk, dat het onderwijs wordt uitgebreid, met een technische school, of een variant daarop.

Of dat een aparte onderwijsinstelling moet zijn of een onderdeel van bijvoorbeeld de nieuwe school die gebouwd gaat worden in Beilen, kan onderzocht worden.

Wellicht bestaat de mogelijkheid, om samen met, of in samenwerking met het bedrijfsleven opleidingen te verzorgen die aansluiten bij de vraag die er is.

Is het college bereid om hier onderzoek naar te verrichten en de mogelijkheden aan te geven.

     Onderhoud van wegen is door ons reeds vaak aan de orde gesteld en er zijn veel straten en wegen, die nodig aan de beurt zijn om aangepakt te worden.

Vorige week hebben wij nog ambtelijke vragen gesteld over deze materie en dank voor de beantwoording.

De burger stelt vast, dat vele wegen in slechte toestand verkeren en dat het de hoogste tijd wordt, dat dit verbeterd wordt.

 

Verkeersdrempels.

Daarnaast is er het probleem van de drempels. Vele drempels zijn te stijl en veroorzaken overlast en schade aan auto’s en aanhangers, wij wezen daar reeds vaker op. De hulpdiensten zoals o.a. ambulances hebben hier onevenredig veel last van.

Wij zagen graag een aanpak op korte termijn, om de drempels zodanig te maken, dat er geleidelijker over de drempels kan worden gereden.

Meer toezicht, overlast in Beilen.

Gelet op de gegevens vanuit de bevolking en de ondernemers, in Beilen, is ons gebleken, dat er meer moet worden gedaan om overlast en wangedrag van o.a. GGZ cliënten te bestrijden, c.q. te voorkomen.

Wij stelden hier reeds schriftelijke vragen over en tevens is er door onze partij een enquête gehouden. Kortom, de situatie blijkt dusdanig, dat er actief iets moet gebeuren.

Primair denken wij aan twee toezichthouders, die als hoofdtaak hebben om binnen het segment waar de meeste signalen vandaan komen, scherp toezicht te houden en die bij elk signaal zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn, om direct te kunnen optreden.

     Uiteraard staan wij open voor andere mogelijkheden, als er maar op korte termijn duidelijk wordt opgetreden.

(Er is thans vast te stellen, dat het huidige beleid niet heeft geleid tot afname van de klachten en daarmee de overlast en dergelijke. Niet alleen in het centrum, maar ook andere straten, zoals bijvoorbeeld de Molenstraat. Wij vinden, dat daar nu verandering in moet komen.

Tevens de extra kosten gaan verhalen bij de veroorzakers van deze wantoestand. Denk aan de “leveranciers” van de klanten, zogenaamd in het laatste stadium van hun leven. (Geloofwaardige overheid!)

Kosten 1 of 2 bijvoorbeeld BOA’s financieren uit algemene middelen.

Bijvoorbeeld voor een proefperiode van twee jaar.)

Groene Daken.

Gemeentelijke stimulering voor aanleg “NoorseDaken”.

Publiceren, wellicht een geringe tegemoetkoming in de kosten, of een korting op de onroerendzaakbelasting als er een groen dak is aangebracht. Voor particulieren zowel als voor bedrijfsmatige panden.Speciale dakbedekking met bloemen en planten. Belangrijk voor:

Vogels, Insecten, isolerende werking.

Zonnepanelen. Stimuleren van zonnepanelen op daken. Hiervoor geld eigenlijk hetzelfde als voor de groene daken.

 

Aardwarmte.

Ook hier ligt een actieve rol voor de gemeente. De resultaten van de aardwarmte zijn erg positief. Wij zien hier veel meer in, dan de in de aanleg van de windmolens. (Geen horizon vervuiling)

Nu in de toekomst waarschijnlijk de aardgas productie gaat afnemen, is het van belang om tijdig andere bronnen te vinden.

 

Bloemenmengsels.

Omdat de noodklok terecht wordt geluid, betreffende de bijen en andere insecten, pleiten wij ervoor om waar mogelijk bloemenmengsels te planten, zodat er in elk geval iets aan de leefbaarheid van bijen, vlinders en andere insecten ten positieve kan worden gedaan. (graag een overzicht van mogelijkheden, met een kosten overzicht)

 

Het bouwen en vergunningverlening.   Het is te betreuren, dat er een welstandtoezicht is. Wij zijn al jaren van mening, dat deze instelling per direct moet worden afgeschaft en nog steeds!

Vervolgens stellen wij vast, dat het niet gewenst is, dat mensen die bouwen zonder vergunning of de vergunning en/of de voorschriften niet volgen, straffeloos verder kunnen opereren.

De ambtelijke behandeling van vergunningverlening is wellicht ver onder de maat en als dat niet zo is, dan dient er een omgevingswet te komen, die de gemeentelijke voorschriften nader beschouwt.

Het zou goed zijn, om een commissie in te stellen, die hier eens rap aan de slag gaat om orde op zaken te stellen. (Vergunningen worden op voorhand verleend, zonder dat de omwonenden hun inbreng hebben gedaan en als die gedaan wordt, dan wordt er niet naar geluisterd.)

Dan tot slot.

Wij blijven van mening, dat er binnen onze gemeente langs of in de directe omgeving van de A28 een afgesloten parkeer- verblijfplaats wordt aangelegd voor vrachtauto’s, met toilet en douche gelegenheid. Bewaakte beveiliging is wenselijk. Zeker op termijn zal deze voorziening vruchten afwerpen.

Charles de Haas, fr.vz.