Bezoekers

149525
TodayToday134
YesterdayYesterday280
This WeekThis Week1362
This MonthThis Month5231
All DaysAll Days149525
lijst5.jpg

Perspectiefnota 2019

Perspectief nota 2019               Raad 5 juli 2018

Als aanvulling op de nota enige aandachtspunten van Gemeentebelangen-Smilde-Beilen-Westerbork.

 

Wij vinden het belangrijk, dat het onderwijs wordt uitgebreid, met een technische school, of een variant daarop.

Of dat een aparte onderwijsinstelling moet zijn of een onderdeel van bijvoorbeeld de nieuwe school die gebouwd gaat worden in Beilen, kan onderzocht worden.

Wellicht bestaat de mogelijkheid, om samen met, of in samenwerking met het bedrijfsleven opleidingen te verzorgen die aansluiten bij de vraag die er is.

Is het college bereid om hier onderzoek naar te verrichten en de mogelijkheden aan te geven.

     Onderhoud van wegen is door ons reeds vaak aan de orde gesteld en er zijn veel straten en wegen, die nodig aan de beurt zijn om aangepakt te worden.

Vorige week hebben wij nog ambtelijke vragen gesteld over deze materie en dank voor de beantwoording.

De burger stelt vast, dat vele wegen in slechte toestand verkeren en dat het de hoogste tijd wordt, dat dit verbeterd wordt.

 

Verkeersdrempels.

Daarnaast is er het probleem van de drempels. Vele drempels zijn te stijl en veroorzaken overlast en schade aan auto’s en aanhangers, wij wezen daar reeds vaker op. De hulpdiensten zoals o.a. ambulances hebben hier onevenredig veel last van.

Wij zagen graag een aanpak op korte termijn, om de drempels zodanig te maken, dat er geleidelijker over de drempels kan worden gereden.

Meer toezicht, overlast in Beilen.

Gelet op de gegevens vanuit de bevolking en de ondernemers, in Beilen, is ons gebleken, dat er meer moet worden gedaan om overlast en wangedrag van o.a. GGZ cliënten te bestrijden, c.q. te voorkomen.

Wij stelden hier reeds schriftelijke vragen over en tevens is er door onze partij een enquête gehouden. Kortom, de situatie blijkt dusdanig, dat er actief iets moet gebeuren.

Primair denken wij aan twee toezichthouders, die als hoofdtaak hebben om binnen het segment waar de meeste signalen vandaan komen, scherp toezicht te houden en die bij elk signaal zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn, om direct te kunnen optreden.

     Uiteraard staan wij open voor andere mogelijkheden, als er maar op korte termijn duidelijk wordt opgetreden.

(Er is thans vast te stellen, dat het huidige beleid niet heeft geleid tot afname van de klachten en daarmee de overlast en dergelijke. Niet alleen in het centrum, maar ook andere straten, zoals bijvoorbeeld de Molenstraat. Wij vinden, dat daar nu verandering in moet komen.

Tevens de extra kosten gaan verhalen bij de veroorzakers van deze wantoestand. Denk aan de “leveranciers” van de klanten, zogenaamd in het laatste stadium van hun leven. (Geloofwaardige overheid!)

Kosten 1 of 2 bijvoorbeeld BOA’s financieren uit algemene middelen.

Bijvoorbeeld voor een proefperiode van twee jaar.)

Groene Daken.

Gemeentelijke stimulering voor aanleg “NoorseDaken”.

Publiceren, wellicht een geringe tegemoetkoming in de kosten, of een korting op de onroerendzaakbelasting als er een groen dak is aangebracht. Voor particulieren zowel als voor bedrijfsmatige panden.Speciale dakbedekking met bloemen en planten. Belangrijk voor:

Vogels, Insecten, isolerende werking.

Zonnepanelen. Stimuleren van zonnepanelen op daken. Hiervoor geld eigenlijk hetzelfde als voor de groene daken.

 

Aardwarmte.

Ook hier ligt een actieve rol voor de gemeente. De resultaten van de aardwarmte zijn erg positief. Wij zien hier veel meer in, dan de in de aanleg van de windmolens. (Geen horizon vervuiling)

Nu in de toekomst waarschijnlijk de aardgas productie gaat afnemen, is het van belang om tijdig andere bronnen te vinden.

 

Bloemenmengsels.

Omdat de noodklok terecht wordt geluid, betreffende de bijen en andere insecten, pleiten wij ervoor om waar mogelijk bloemenmengsels te planten, zodat er in elk geval iets aan de leefbaarheid van bijen, vlinders en andere insecten ten positieve kan worden gedaan. (graag een overzicht van mogelijkheden, met een kosten overzicht)

 

Het bouwen en vergunningverlening.   Het is te betreuren, dat er een welstandtoezicht is. Wij zijn al jaren van mening, dat deze instelling per direct moet worden afgeschaft en nog steeds!

Vervolgens stellen wij vast, dat het niet gewenst is, dat mensen die bouwen zonder vergunning of de vergunning en/of de voorschriften niet volgen, straffeloos verder kunnen opereren.

De ambtelijke behandeling van vergunningverlening is wellicht ver onder de maat en als dat niet zo is, dan dient er een omgevingswet te komen, die de gemeentelijke voorschriften nader beschouwt.

Het zou goed zijn, om een commissie in te stellen, die hier eens rap aan de slag gaat om orde op zaken te stellen. (Vergunningen worden op voorhand verleend, zonder dat de omwonenden hun inbreng hebben gedaan en als die gedaan wordt, dan wordt er niet naar geluisterd.)

Dan tot slot.

Wij blijven van mening, dat er binnen onze gemeente langs of in de directe omgeving van de A28 een afgesloten parkeer- verblijfplaats wordt aangelegd voor vrachtauto’s, met toilet en douche gelegenheid. Bewaakte beveiliging is wenselijk. Zeker op termijn zal deze voorziening vruchten afwerpen.

Charles de Haas, fr.vz.

Roering in gemeenteraad

roering1

 

roering2

Uit de pers - Heibel in Midden-Drenthe

Gedoe in Midden-Drenthe: Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork boycot commissievergadering

Gedoe in Midden-Drenthe: Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork boycot commissievergadering

 

Direct dit artikel delen:

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork bleef woensdag uit protest weg bij de commissievergadering. Oorzaak: de samenstelling van de commissies.

'Bemoeizucht'

De pijn zit hem vooral in wat fractievoorzitter Charles de Haas ‘bemoeizucht van de grote partijen’ noemt. ,,Vooral de PvdA doet, ondanks twee zetels verlies, alsof ze de grootste zijn.”

De vorige collegeperiode kregen alleen de twee grote partijen PvdA (toen zes zetels) en CDA (vier) twee commissieleden. Alle overige partijen één.

Dat mocht ook iemand zijn die geen raadslid is. In Midden-Drenthe zijn drie commissies, waarin onderwerpen worden bediscussieerd voordat ze naar de gemeenteraad gaan.

Versnippering

PvdA, VVD en CDA hebben nu elk vier zetels. Gemeentebelangen en Gemeentebelangen SBW ieder drie. Dan zijn er nog twee partijen met twee zetels en één eenmansfractie.

De Haas wil dat elke partij evenveel commissieleden mag afvaardigen (één of twee). Ook twee niet-raadsleden, die wel op de kandidatenlijst van de partij staan, zouden in de commissies moeten kunnen plaatsnemen, maar altijd in combinatie met een raadslid.

Chaotisch

De commissiesamenstelling stond twee weken geleden op de agenda van de gemeenteraad. Die agenda werd op het laatste moment aangepast, wat leidde tot een chaotische vergadering. Zonder inhoudelijke discussie werd gestemd over De Haas’ voorstel.

Twee leden van gemeentebelangen stemden niet mee. Dat maakt de stemming ongeldig, zegt De Haas, die beroep heeft aangetekend bij de burgemeester.

,,Ik vind de procedure zo slecht, het begint bijna weer te lijken op de situatie onder Jan Broertjes.” Vier jaar geleden gunden oppositie en coalitie elkaar het licht in de ogen niet en was de uitkomst van de stemming op voorhand bekend.

'Compromissen lastig'

Fractievoorzitter van GroenLinks Rudie Weima, die voor De Haas’ plan stemde, is het niet eens met deze opmerking. ,,Je moet je op een gegeven moment neerleggen bij wat de meerderheid wil”, stelt hij.

,,Ik zie dat machtsvertoon niet zo. Compromisvoorstellen maken wordt op deze manier wel lastig.” Dinsdag bespreken de fractievoorzitters de commissiesamenstelling opnieuw.

,,Als iedereen van goede wil is komen we er wel uit. Ik vind het vervelend dat huishoudelijke zaken nu politieke lading krijgen”, zegt PvdA-fractievoorzitter Joop Kramer.

'Zo en niet anders'

De Haas houdt voet bij stuk. ,,We doen het zo of niet anders. Dan maar vier jaar lang niet in de commissie.” Het zou veel extra werk betekenen. Ieder punt dat de commissie afdoet als hamerstuk, kan door Gemeentebelangen SBW in de raad opnieuw ter discussie worden gesteld.