Bezoekers

198838
TodayToday80
YesterdayYesterday224
This WeekThis Week80
This MonthThis Month3698
All DaysAll Days198838
lijst5.jpg

Agendapunt 13 raad 27 juni 2019

Agendapunt 13 raad 27 juni 2019,

Onze fractie zal tegen dit voorstel stemmen.

Als je meer omzet wilt maken, meer mensen wilt aantrekken om in de gemeente Midden-Drenthe gebruik te maken van de geboden faciliteiten, dan dient er zo veel mogelijk vrijheid en keuze bij de “klanten” te liggen.

De keuze van een trouwambtenaar moet vrij zijn. De gemeente dient hier gewoon aan mee te werken.

Feestelijke afsluiting hoort bij de keuze te liggen van de klant.

Hoe vertaal je rewedding? Ook “destination wedding” komt veel vaker voor in deze tijd. Het moet van zelfsprekend zijn, dat er zoveel mogelijk mogelijkheden zijn om wat voor verbintenis dan ook aan te gaan. (Als scheidingen op gepaste wijze worden voltrokken, dan moet dat ook kunnen!)

De vierde wijziging van de legesverordening in deze vorm wijzen wij af.

In het verleden hebben wij ons ook druk gemaakt inzake trouwen en trouwlocaties. Ter illustratie een bijlage met historische zaken uit ons archief.

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ch.C. de Haas               G.Radix-Feijen                 N.Maagd                   A.Warners

raadslid   fr.vz.             raadslid                            raadslid              fractie medewerker

 

BIJLAGE

 

Trouwen in Midden-Drenthe mag straks overal

DVHN | Gepubliceerd op 30 september 2013, 13:43

BEILEN - Inwoners van Midden-Drenthe kunnen straks overal in de gemeente trouwen, ook in de buitenlucht. Burgemeester en wethouders werken aan een nieuw reglement voor de burgerlijke stand nu 't Aole Gemientehoes in Westerbork wegens verkoop vervalt als trouwlocatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 jaar geleden!!!

Dagblad van het Noorden: mei 2001

ASSEN - Trouwen in Drenthe lijkt een waagstuk voor trouwlustigen. Uit een rapport van de Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand dat op 22 maart gepresenteerd is, komt een beeld naar voren van wildwest en wildgroei.


De Vereniging liet het onderzoek doen om te kijken hoe het gesteld is met de rechtpositie van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Daaruit bleek dat de trouwtarieven en de beloning van de trouwambtenaren, zeker in relatie tot het bedrag dat het bruidspaar betaalt, grote verschillen per gemeente laten zien. Het uurtarief van een trouwambtenaar ligt tussen de € 10,- en € 17,- bruto. Hoe de trouwtarieven zo kunnen verschillen is onduidelijk, mede gezien het feit dat gemeenten hierop geen winst mogen maken. ‘De samenstelling van de tarieven zou transparant en inzichtelijk moeten zijn’, meent Frances Koen, adviseur van de Vereniging en opsteller van het rapport.

‘Nu maakt het veel uit in welke Drentse plaats je trouwt. Dat komt doordat gemeenten zelf mogen bepalen wat ze voor de voltrekking van een huwelijk rekenen. Waar je in Assen € 568,50 betaalt voor een trouwerij buiten kantooruren, is dat in Midden-Drenthe op het stadhuis al € 748,- en op locatie, een door de gemeente toegestane plaats, zelfs € 920,50.’ Koen snapt deze verschillen niet. ‘Ze zijn onbegrijpelijk, onverklaarbaar en je kunt je afvragen of ze nog van deze tijd zijn.’

Op grond van de conclusies van het rapport streeft de Vereniging van Ambtenaren Burgerlijke Stand dan ook naar meer transparantie en eenduidigheid in het hanteren van (wettelijke) regels, ten aanzien van bijvoorbeeld trouwlocaties en een betere rechtspositie voor de buitengewoon ambtenaar.
‘Er moeten nieuwe afspraken over worden gemaakt, met daarnaast wettelijk toezicht vanuit de politiek.’

Amendement van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Raadsvergadering 31 mei Midden-Drenthe 2001

De Raad van de gemeente Midden-Drenthe in vergadering bijeen op 31 mei 2001 ter behandeling van agendapunt 8, huwelijk en registratie partnerschap op locatie.

Overwegende dat:

Het een taak is van de hele Raad om te bepalen welke plaatsen representatief genoeg zijn om als locatie te dienen;

Voorgenomen huwelijken of registratie partnerschap zelden of nooit een spoedeisend karakter hebben;

Uit oogpunt van een gezonde concurrentie met andere gemeenten de locatiekeuze vrij moet zijn en in eerste instantie bij de cliënten dient te liggen; Indien van de reguliere locaties wordt afgeweken er een zo kostendekkend mogelijke offerte wenselijk is; Besluit:

a. er mee in te stemmen dat het trouwen en het registreren van partnerschap kan plaatsvinden op een locatie naar keuze;

b. voor de meerkosten voor huwelijksvoltrekking en partnerschapregistratie op een locatie naar keuze de legesverordening als volgt te wijzigen:

Indien sprake is van een locatie naar keuze, een zo kostendekkend mogelijke offerte zal worden uitgebracht.

En gaat over tot orde van de dag,

    

Namens de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles de Haas, fractievoorzitter.

Dit amendement werd afgestemd op aanraden van het college en volgzaam als altijd volgde de hele raad, behalve Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork.

Vorig jaar, in 2012 stelden wij deze zaak weer aan de orde, maar weer een weigering van het college!!

             Antwoord college 28 mei 2012

Met deze brief beantwoorden wij uw schriftelijke vragen conform artikel 41 reglementen van orde van 10 april 2012, betreffende trouwen. Onze excuses voor de late beantwoording, door de gebroken weken in de afgelopen periode heeft deze wat te lang op zich laten wachten.

Vraag 1.Wilt u mij inzicht verschaffen inzake de samenstelling van de trouwtarieven en de verantwoording daar van? Klopt het tarief dat in het artikel wordt genoemd?

De tarieven zijn een weerslag van de kosten die de gemeente maakt voor de voorbereiding, uitvoering en het opruimen van een trouwerij. Er worden uren gemaakt door de Buitengewone Ambtenaar Burgerlijke Stand, de bodes op locatie en de medewerker Burgerzaken die de voorbereiding doet, de aktes opmaakt en het huwelijk verwerkt in de GBA. Trouwen op locatie en/of buiten kantooruren is duurder omdat de tarieven hoger liggen en er reistijd en kosten bijkomen.

De tarieven in het artikel kloppen. In de bijlage vindt u een overzicht van de Drentse tarieven.

Vraag 2. Welke trouwlocaties zijn er binnen de gemeente?

Onze vaste gemeentelijke trouwlocaties zijn voormalig gemeentehuis Smilde,  't aole gemientehoes Westerbork en het gemeentehuis Beilen. Naast deze vaste gemeentelijke locaties is het al sinds juni 2001 mogelijk te trouwen op een locatie naar keuze.

Vraag 3. Hoeveel huwelijken worden er per jaar gesloten?

In 2011 zijn 134 huwelijke gesloten.

 

Vraag 4. Acht u de mogelijkheid niet redelijk aanwezig, indien er een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheden plaatsvindt, dat dit een positieve beeldvorming voor onze gemeente geeft, met economische voordelen?

De gemeente Midden-Drenthe heeft al een ruim aanbod van mogelijkheden. Het college is van mening dat het aanbod compleet is en heeft geen beeld bij de geopperde verruiming.

 

Vraag 5. Wordt er gebruik gemaakt van “gratis trouwen” en zo ja hoeveel per jaar?

Overzicht huwelijken 2009 2010 2011
betaald 83 69 66
kosteloos 62 46 68
Totaal 145 115 134
Percentage kosteloos 43% 40% 51%

Landelijk wordt gesproken over een toename van het aantal kosteloze huwelijken. De cijfers in de tabel laten ook bij ons een toename zien.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris,                                  de burgemeester,

Verheugend is, dat dit college kennelijk ook geest verruimender is gaan denken en nu, een jaar later, wel een beeld heeft bij de door ons geopperde verruiming.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn