Bezoekers

198829
TodayToday71
YesterdayYesterday224
This WeekThis Week71
This MonthThis Month3689
All DaysAll Days198829
logo.jpg

Betoog 4 juli Raad nieuwe stijl

Perspectiefnota 4 juli 2019

Mogelijke invulling voor raad nieuwe stijl
Voorkeur zo spoedig mogelijk invoeren.
Per maand 2 raadsvergaderingen. Eén raadsvergadering, besluitvormend en één raadsbijeenkomst.

Raadsvergadering kan worden voorgezeten bij wisseling van raadsleden of fractievoorzitters, die zich hiervoor beschikbaar stellen.
De raadsbijeenkomst kan op dezelfde manier worden voorgezeten of bijvoorbeeld door de huidige vice-voorzitter.
De raadsbijeenkomst kan ook deelname van 1 of 2 van de huidige commissieleden mogelijk maken. (De commissies worden afgeschaft)

Bestrijding Processierups in eigen beheer. VOORLICHTING
Verwachting is, dat de explosiefs steeds groter worden en dat er steeds meer bestreden moet worden. Eigen dienst kan voor extra inzet zorgen. Een soort gladheids bestrijding in de zomer.
Nestkastenproject afgerond. Positief. (Marinus Koster) komt verslag.
Bloemenaanbod vergroten.
Project met aankoop bloemenmengsels 10 000,- euro (eventueel motie begroting 2020)
In combinatie met insectenhotels.(buurtverenigingen, burgerparticipatie)

We hebben ons als Gembel SBW enorm ingezet voor de bestrijding van de GGZ overlast in Beilen. Thans is er steeds weer aangroei van de overlast. Wij pleiten opnieuw voor strengere aanpak en meer inzet handhaving. Als hier extra handhavers voor moeten komen, dan moet dat.

De aanpak van de Veenbrug in Smilde is betreurenswaardig!
Na meerdere signalen vanuit onze fractie, is de reactie nul komma nul geweest. Een klap in het gezicht van de Stichting Het Drents Landschap, de historische vereniging Smilde, Cras en anderen, die zich reeds lang en intensief hebben ingezet voor deze historische veenbrug. Een prachtige toeristentrekker en een unieke verbinding met het Hijkerveld. De gemeente heeft zelfs het overeengekomen onderhoud laten liggen en deze week is er gemaand eindelijk eens te gaan maaien, want zelfs de bank zit onder het gras.
Ik heb hier geen goed woord voor over! Wat een geweldige diskwalificatie en minachting voor alle mensen die zich hier zo voor hebben ingezet!

Voedsel- en Kledingbank in Beilen zitten nog niet op een goede locatie. Wat wordt hier aan gedaan en is er op korte termijn mogelijkheid voor oplossing van deze problematiek. Wij hebben onze waardering uitgesproken voor dit goede vrijwilligerswerk en deze instellingen verdienen in onze gemeenschap een juiste plaats! Heeft dit de concrete aandacht?

Techniekonderwijs.
Reeds meerdere jaren hebben wij gewezen op het belang van dit onderwijs. Voor veel jongeren een uitkomst voor werk en toekomst.
Gelukkig is dit proces in beweging gezet en hebben we deze week kunnen lezen, dat Min. Slob vele miljoenen aan subsidie heeft toegezegd. (1,8 milj. Daltoncollege Dordrecht; 230 milj. voor scholen, die samen met bedrijven plannen hebben ingediend om techniekonderwijs te verbeteren; Middelharnis 3,7 milj; Nw.Zuid R’dam 8 milj.) Past Midden-Drenthe ook in deze rij?

Bouwen in Smilde. Raadsbrede motie moet zorgen voor goede plannen. Wij willen graag zo snel mogelijk concrete plannen en uitbreiding naar de zuidzijde heeft onze duidelijke voorkeur.

Herziening van de sportaccommodaties is van groot belang en nieuwbouw heeft verreweg onze voorkeur in plaats van lapwerk, dat later nog weer veel meer gaat kosten.
Verder pleiten wij voor verlaging van de marktgelden.
Zeker in Smilde, waar wij reeds eerder de aandacht hebben gevestigd op de paar honderd handtekeningen, die reeds aangeboden zijn.
Deze legesverlaging is onontbeerlijk en moet de traditionele markten mede in stand houden. Als tegenwicht voor de grote supermachten, mogen wij onze burgers, onze marktbezoekers best tegemoet komen!

Om de tekorten in de WMO en bijvoorbeeld ook jeugdzorg, is het goed om hier een bestemmingsreserve voor in te stellen.

BMC rapport
Dit is geen gesloten boek. Zoals ik reeds eerder heb aangegeven, moet nog een openbaar debat volgen op de gang van zaken van begin tot nu.
Aan de orde komen de kosten, de rol van BMC, de rol van de ondernemingsraad, de rol van de burgemeester en wat verder nog aandacht behoeft. Hoe is het rapport ingevuld en wat is er gebeurd met de aanbevelingen. Kortom, stof genoeg.

Benoeming nieuwe secretaris.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ch.C. de Haas G.Radix-Feijen N.Maagd A.Warners
raadslid fr.vz. raadslid raadslid fractie medewerker

Bijlagen:

Visieplan Midden- Smilde.
Te vinden digitaal: als agendapunt 14 van deze vergadering.
Eenvoudig knippen en plakken vanaf de site levert zo de tekst op.
Dat is de aangepaste tekst, besluit en toelichting.

Besluit
Bij de start van het agendapunt wordt geschorst. In de schorsing wordt de tekst van de motie aangepast en de motie wordt nu ingediend door de fracties van Gemeentebelangen SBW, D66, ChristenUnie en Gemeentebelangen.
In de reactie geeft wethouder Bouman aan dat het college - conform de tekst van de motie - in oktober met een reactie komt als het proces in beeld is gebracht. Ook wijst hij de raad erop om het financiële aspect dan ook mee te nemen bij de Perspectiefnota.
De motie wordt in stemming gebracht en unaniem door de raad aangenomen.

Het betreft de volgende motie:

De Raad verzoekt het college:
1. Om samen met het dorp en haar inwoners te komen tot een visie op Midden-Smilde. De verschillende onderdelen wonen, onderwijs, sport en recreatie en verkeer hiervan onderdeel te laten zijn. Een en ander in aansluiting op de actualiteit en visie op de behoefte aan gebouwen, die belangrijk zijn voor het dorp (maatschappelijk vastgoed) in relatie tot de MFA Smilde.
2. Uiterlijk oktober 2019 de raad een tijdpad voor te leggen met betrekking tot de realisatie van de visie.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Gelet op het feit, dat sommige sportaccommodaties op korte termijn aan vervanging toe zijn en er over een MFA al eerder gesproken is, is de tijd rijp om zaken te combineren tot een uitbreiding van Midden-Smilde. Gezien de recente besluitvorming t.a.v. Masterplan Orvelte, wat met inwonersparticipatie tot stand is gekomen, zien de indienende fracties hier eveneens een kans voor Smilde.
Een prachtig plan, in een uniek gebied, zou hier kunnen worden gerealiseerd. Gelet op de regionaal centrale ligging is voor scholen en bewoning, sport en recreatie, een ideale invulling mogelijk. Een project, waar differentiatie van woonobjecten, van huur-en starterswoningen, seniorenwoningen, van vrije sector woningen, scholen en een dorpshuis, een evenementen terrein en wellicht nog meer mogelijkheden, ontwikkeling voor de nabije en verre toekomst biedt.
De Indienende fracties vragen het college om In samenwerking met de inwoners via een plan zicht te geven op het ontwikkelen van een toekomstvisie voor Smilde, zodat de raad een afweging kan maken en de visie ook financieel vertaald kan worden.
Behandeling
Bij de start van het agendapunt wordt geschorst. In de schorsing wordt de tekst van de motie aangepast en de motie wordt nu ingediend door de fracties van Gemeentebelangen SBW, D66, ChrisenUnie en Gemeentebelangen.
In de reactie geeft wethouder Bouwman aan dat het college - conform de tekst van de motie - in oktober met een reactie komt als het proces in beeld is gebracht. Ook wijst hij de raad erop om het financiële aspect dan ook mee te nemen bij de Perspectiefnota.
De motie wordt in stemming gebracht en unaniem door de raad aangenomen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie op het resultaat van een onderzoek naar de staat van de personele organisatie binnen de gemeente Midden-Drenthe.

Er zijn een aantal zaken, die bij name genoemd moeten worden, om de nieuwe start te maken, waarover in de eindconclusie van het rapport wordt gesproken.
“Het fundament voor herstel is er wel.”

Maar het is wel degelijk van belang om te kijken naar oorzaak en gevolg.
De ambtenaren die gefaald hebben zijn aanwijsbaar. Degene die verantwoordelijk is voor de ontstane situatie moet ook aanwijsbaar zijn.

Wat is de rol van de politiek verantwoordelijken? Zijn die ook aan te spreken op hun fouten en (wan) beleid?
Vragen, waarop de inwoners van onze gemeente een antwoord op mogen hebben. Burgemeesters hebben weggekeken, wethouders hebben van hun macht gebruik gemaakt om de ambtelijke misstanden te laten voortbestaan. Waarom?
Wellicht om hun eigen voordeel te behalen. Als dat werkelijk zo is, dan dienen zij daar alsnog verantwoording voor af te leggen.

Want, de huidige situatie kost een hoop geld en gaat nog meer geld kosten.
Wachtgelden, onderzoekskosten, externe adviezen, opbouw nieuwe organisatie en nog veel meer.
Moeten we dit maar slikken en met belastinggeld van de burger alles betalen en net doen of dit heel gewoon is?

Hoe is het mogelijk, dat dit afbraakproces al meer dan vijf jaar bezig is en de eindverantwoordelijken hebben gezwegen als het graf?
Hoe is het mogelijk, dat de verschillende wethouders en de burgemeesters niet aan de bel hebben getrokken en adequate maatregelen hebben genomen?

Door de zogenaamde dualisering, heeft de raad niets meer over het ambtenaren apparaat te vertellen. Zelfs de controlerende functie van de raad is grotendeels buiten spel gezet, want bevoegdheden moesten zo nodig gedelegeerd worden.
Zelfs bij de aanstelling van de gemeentesecretaris mocht niemand uit de raad “meekijken”. Gemeentebelangen SBW heeft hier expliciet om verzocht. Dit werd door Broertjes verboden. De raad slikte dat als zoete koek. Want de raad liep in meerderheid blind achter het college aan.
Ook thans is dat het geval. College en coalitie zijn twee handen op één buik en dat is de oorzaak van de absolute macht voor de bewindvoerders.
We zien dat absolute macht een slecht verschijnsel is en er komt, al duurt het soms lang, een breekpunt.

Welnu, dat breekpunt, dat dieptepunt, dat ligt er nu. We mogen best vaststellen, dat er vele werknemers, heel veel hebben geleden. Op hun werkplek, in hun gezin. Hoeveel dagen is men met verdriet naar het werk gegaan?
Hoeveel zaken naar burgers toe zijn hierdoor blijven liggen en hebben de verkeerde aanpak gehad? Het kan niet anders, dan dat de kwaliteit van het geleverde en te leveren product onder de maat is en is geweest. Iemand die niet goed in zijn vel zit, functioneert niet goed en met angst al helemaal niet.
Hoe kan Damsma in haar nieuwjaarsrede spreken over goede sfeer binnen de medewerkers!
Ik heb in mijn algemene beschouwing duidelijk aangegeven wat ons standpunt was over de penibele situatie. Daar werd door niemand op gereageerd. Waarom niet?

Ook de ondernemingsraad heeft kennelijk door deze omstandigheden niet goed kunnen functioneren. Ook daar kwam de angst om de hoek.
Veel is te herleiden naar het disfunctioneren van Broertjes, de macht van Dolfing en de veelzeggende zwijgende meeloperij van de andere wethouders.
Dat misse beleid woekerde door en gemeentesecretaris met een aantal zogenaamde managers uit het management team zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor deze chaos. Zijn deze verantwoordelijken ook gehoord door BMC?
Nu kun je zeggen: Wat schieten we daar mee op? Daar denk ik zo over.
Als die fundamentele missers buiten schot blijven, dan is dat, dan kan dat, een vrijbrief zijn voor de mensen, die de nieuwe verantwoordelijkheid gaan dragen.
Hoe strijden wij tegen de gouden handdruk voor mensen, die in feite wanprestatie hebben gepleegd? Het komt heel vaak voor, maar nu zitten we er midden in, in Midden-Drenthe, mede door zwijgende machtspolitiek. Hoe lang is er een rad voor de ogen gedraaid, zeker ook van de burgers, die ook nu weer de rekening moeten betalen.
Het sleutelwoord is : transparantie!! Ook vijf jaar geleden kwam dit woord al aan de orde. Maar het is bij het woord gebleven.

De raad heeft geen enkele invloed gehad op het aanpakken van wat dan ook.
Want: dit alles is een collegeverantwoordelijkheid en daar moet de raad buiten blijven. Als raadslid heb ik veel informatie vanuit het personeel en zeker ook vanuit de familie van personeel. Echter, ik heb op hun uitdrukkelijk verzoek, moeten beloven om er niet over te spreken. Ik begreep de angst en zal dan ook niets verder zeggen.
De onderzoekers weten ook veel meer en zullen vanuit de vertrouwelijkheid, begrijpelijkerwijs ook niets zeggen. Althans met namen.
Laat niet onverlet, dat wanneer ik als raadslid, die informatie wel al lange tijd had, doch niets mocht en daardoor ook niets kon zeggen, vast niet alleen stond.
Burgemeester en wethouders moeten die signalen ook al lang hebben gehad. Zij konden er wel iets aan doen, doch hebben niets gedaan. En dat is kwalijk.
Wegkijken is een slechte zaak!

Eind augustus zijn de fractievoorzitters op de hoogte gebracht van klachten over de secretaris. MT is niet genoemd. Een half jaar later is er een rapport. Zo verschrikkelijk vernietigend, dat het niet te vergelijken is met het rapport dat uitkwam, jaren geleden over de toestand op het gemeentehuis in Emmen.

Over de kosten van alles is nog met geen woord gesproken met de raad.
Vandaag, 15 januari 2019 sprak Damsma over “samen met de raad” moet er een nieuwe start worden gemaakt. Vandaag werd ook gemeld, dat er een extern adviseur van het college bestaat. Die meneer souffleerde Damsma tijdens de bijeenkomst met de pers. Ik als raadslid wist daar niets van. Verantwoordelijkheid van het college. Duidelijk. Maar ik stel dit college verantwoordelijk voor een deel van de verfoeilijke situatie die is ontstaan en waar gefaald is in de aanpak. Is een half jaar een snelle en adequate aanpak?
Terwijl op 10 augustus 2018 al duidelijk was, dat de positie van de gemeentesecretaris al volkomen onmogelijk was! Nu gaat dit college een interim aanstellen, waarover met raad of seniorenconvent geen woord gesproken is.
We hebben als raad, de volle verantwoordelijkheid naar de burger, die heeft ons gekozen, maar we hebben geen enkele zeggenschap over het functioneren van 250 mensen, die bij de gemeente werken. Zo is het mogelijk, dat meer dan vijf jaren, de deken ligt over het ambtelijk gebeuren en zo kan het weer gebeuren, als alles bij het oude blijft.

Reeds veel vaker heb ik voorgesteld, dat raadsvoorstellen, of beter gezegd, collegevoorstellen op een andere manier zouden moeten worden gebracht.
Met meer inhoud, meer keuzemogelijkheden. Die moeten grotendeels uit de ambtenaren komen. Zo kom je tot een andere keuze, waar meer over moet worden nagedacht en mogelijkheden geeft voor een goed debat.
Echter, dovemansoren. College en coalitie: mordicus tegen. Waarom: vul maar in……

Dan de huidige verhoudingen in de raad. Een blok coalitie onder aanvoering van de PvdA (Kramer) , VVD, CDA en Kerssies. Ton Baas heeft getracht om die onderlinge verhoudingen te verbeteren. Tot op zekere hoogte gelukt. De sfeer in de raad was duidelijk veranderd , te merken in de omgang. Met de komst van Damsma waren we rap weer terug bij af. En wat doet de burgemeester hier aan? Niets. De inzet van een falend gezag. Wat was haar rol, met personeelsbeleid in haar portefeuille? Nu prat gaan op : het college heeft besloten een onderzoek in te laten stellen door BMC. Maar wanneer kwam dat moment? Toen uit de ambtenaren de wanhopige brieven kwamen en van de OR, toen kon men niet anders. Maar wat is er voor inzet geweest, in de tussentijd? Binnen het personeel werd gesproken over een Raspoetin en nog erger. Dat moet toch binnen het college al lange bekend zijn geweest? Of zat men met open ogen te slapen?
En dan spreken over een nieuw college! Drie wethouders komen uit de raad en waren daar niet voor het eerst. Ook zij hebben gezwegen en niets gedaan.
In plaats van gezamenlijk de problemen aan te pakken, blijft men angstvallig op allerhande manieren hun macht te beschermen.
Hoe houden onze burgers nog vertrouwen in die politiek?

Hoe houden de overgebleven ambtenaren vertrouwen in hun leidinggevenden?
Hoe moeten die zich opstellen, na vijf jaar angstcultuur?
Nu is de gemeentesecretaris de laan uit gestuurd en de nieuwe interim moet zich maar redden met de rest. Dat Damsma nu zegt : We gaan op korte termijn een interim zoeken en die moet de klus gaan klaren, is weer een verschuilen achter. Die nieuwe persoon had er al moeten zijn, want half augustus was al heel duidelijk dat Pruntel moest vertrekken.
Al die tijd was het zogenaamde MT nog volop in staat om hun angstbewind uit te voeren.
Dat heeft het college toch ook gezien, of niet? Of zijn er meer personen aan vervanging toe?

Nu het rapport op zich.

H1 | Kernboodschap
Onrust in organisatie leidt tot onderzoek naar fitheid Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Midden-Drenthe maakt zich zorgen over de staat van de organisatie. Via medewerkers en de ondernemingsraad (OR) bereiken signalen het college over angstcultuur, wantrouwen, langdurig ziekteverzuim, stagnerende organisatieontwikkeling, werkdruk en uit onvrede vertrekkende medewerkers. In de zomer van 2018 is de maat voor de medewerkers vol: de drie afdelingen zeggen in brieven aan het college de directeur en het MT ‘de wacht aan’. Het college besluit tot het laten uitvoeren van een extern onderzoek.
Breed onderzoek naar alle aspecten
Het doel van het onderzoek is als volgt:
In beeld brengen van de staat van de organisatieontwikkeling door een onafhankelijke partij
In beeld krijgen wat de (mogelijk onderliggende) oorzaken voor de ontvangen signalen zijn
Handvatten leveren voor een adequaat plan om de ontstane situatie te verbeteren.
Bevorderen dat medewerkers (weer) met plezier naar hun werk gaan
Perspectief te bieden voor een duurzaam goede dienstverlening aan inwoners en bestuur.

Situatie is ernstig en urgent
De door ons aangetroffen situatie is ernstig en urgent. Op alle fronten en alle niveaus. We troffen een improductief organisatieklimaat aan met moeizame onderlinge verhoudingen, rolverwarring, eenzijdige financiële sturing en een gebrek aan leidinggevende verandercapaciteiten.
We kregen te maken met een groot aantal angstige medewerkers. Velen wilden ons individueel spreken, sommigen durfden het zelfs niet aan om de digitale enquête in te vullen, uit angst voor mogelijke repercussies. Wie waren hiervoor verantwoordelijk?
We herkennen kenmerken van een verwaarloosde organisatie. Groepen medewerkers die vanuit angst en wantrouwen bij elkaar steun zoeken zijn elkaar steeds steviger vast gaan houden, ook buiten de muren van de organisatie.
Medewerkers trekken zich terug in hun teams, versnippering dreigt. Beelden over gremia en personen leiden binnen die groepen eigen levens en worden onderling breed uitgemeten. In deze ‘familiecultuur’ wordt het leed van collega’s gevoeld als eigen leed. Tegelijkertijd zien we ook voorbeelden van collega’s die worden buitengesloten.
Het MT is geen verbindend en strategisch sturend gremium, zoals bedoeld in het Bouwplan Organisatiegebouw uit 2016. Dat plan blijkt in de praktijk geen kompas voor de ontwikkeling van de organisatie. Integendeel, het roept bij medewerkers weerstand en frustratie op. De sturing was de afgelopen jaren door (zelf) opgelegde bezuinigingen eenzijdig financieel. Het vertrouwen in directeur en MT ontbreekt bij medewerkers, en vice versa.
De organisatie draait op loyaliteit en routine. Er is sprake van roofbouw op medewerkers, door de organisatie en door henzelf. Veel medewerkers voelen zich machteloos en zijn aan het overleven. Medewerkers die daartoe in staat zijn vertrekken, of overwegen het. Anderen zijn ziek geworden. | 3 |

En dit is allemaal voorbijgegaan aan colleges van B&W ??

Situatie heeft lange historie
De staat van de organisatie is het resultaat van een proces dat al enkele jaren aan de gang is. Incidenten en conflicten blijven lang hangen. Het is de organisatie niet gelukt om op tijd het tij te keren. Het werken aan herstel zal de nodige tijd en energie vergen.

Niet één schuldige of oorzaak
Wij hechten eraan te benadrukken dat er niet één schuldige aan te wijzen of één oorzaak te benoemen is. Het huidige organisatieklimaat is ontstaan door een samenspel van een gebrek aan visie en leiderschap, gecombineerd met cultuurkenmerken van de organisatie.
En hier heeft het college ook niets van bespeurd?

Het moet echt anders
In het belang van de inwoners kan de conclusie alleen maar zijn dat het echt anders moet.
Daarvoor is het nodig om met elkaar te gaan werken aan een collectieve ambitie en een wenkend perspectief. In behapbare stappen, te beginnen met de basis: missie, visie en strategie. Een gezamenlijk beeld, dat verbindt, enthousiasmeert en de richting wijst op weg naar een fitte organisatie.
Waar managers op een passende manier leidinggeven en met elkaar een team gaan vormen. Waar aandacht is voor de bedoeling van de organisatie en waarbij systemen en processen niet leidend, maar ondersteunend zijn. Waar betekenisvolle ontwikkelgesprekken met en tussen medewerkers worden gevoerd. Waar medezeggenschap weer aan haar echte taken toekomt.
Deze verandering vraagt om het gezamenlijk doorbreken van patronen bij alle betrokkenen: gemeenteraad, college, management en medewerkers.
Kernboodschap: opnieuw beginnen
Stevige ingrepen zijn noodzakelijk om als organisatie duurzaam fit te worden. Werken aan het herstel van vertrouwen bij medewerkers en het bieden van perspectief – collectief en individueel – vormen de centrale opgave. Dat vraagt om rust én duidelijkheid, zorgen dat medewerkers en onderdelen niet kopje onder gaan en doorpakken waar nodig.
Op basis van onze bevindingen adviseren we het college van B&W
het volgende:
in samenspel met medewerkers en leidinggevenden te komen tot een gedragen organisatievisie en strategie op basis van de voorliggende maatschappelijke opgaven en daarbij passende kernwaarden;

met de gemeenteraad het gesprek aan te gaan over een realistisch financieel perspectief voor de uitvoering van de organisatievisie;
Hier komt de gemeenteraad om de hoek!
met de gemeenteraad het gesprek aan te gaan over een strategische agenda of toekomstvisie;

de organisatievisie als uitgangspunt te nemen voor strategische personeelsplanning en de gesprekkencyclus met medewerkers.

Mee te nemen in de organisatievisie is een herbezinning op systemen en structuur, maar deze aspecten zijn wat ons betreft van een lagere prioriteit.

Topstructuur is niet meer houdbaar
Wij achten een interventie in de topstructuur noodzakelijk. Volgens medewerkers is het MT visieloos, besluiteloos en geen team en daarmee geen boeg- en voorbeeld in de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Op basis van ons onderzoek delen wij dat beeld. | 4 |

Hier wordt gesteld, dat het MT ook moet verdwijnen.

Gezien de historie, de verstoorde verhoudingen en het gebrek aan vertrouwen en geloofwaardigheid bij de medewerkers om op te treden als inspirerende en verbindende leider, achten wij het in het belang van de dienstverlening onontkoombaar dat de benodigde verandering door een andere eindverantwoordelijke wordt opgepakt.
Wij zijn tevens van mening dat onder de gegeven omstandigheden de positie van de andere leden van het MT moet worden heroverwogen. Zij worden dusdanig vereenzelvigd met deze episode in de geschiedenis van de gemeente Midden-Drenthe dat we voortzetting in de huidige rol niet kansrijk achten.
Rondom de nieuwe eindverantwoordelijke zal een nieuw, wat ons betreft compact, team moeten worden gevormd.
Voor de teamleiders zien we een belangrijke toegevoegde waarde in de komende periode. Precies zoals oorspronkelijk was bedoeld in het Bouwplan. Diverse teamleiders hebben moeite om te blijven functioneren onder de huidige omstandigheden. Het voortvarend creëren van nieuw perspectief voor deze functie is belangrijk om deze groep aan boord te houden.

Doorpakken en een heldere opdracht zijn randvoorwaarden voor succes. De nieuwe directeur moet de condities meekrijgen om diens management- en bestuurlijke verantwoordelijkheden stevig neer te kunnen zetten, rekening houdend met historie, huidige situatie en het absorptievermogen van de organisatie.

Wat zouden we denken van een maandelijkse rapportage, rechtstreeks aan de raad, of seniorenconvent?????

Fundament voor herstel is er wel
We realiseren ons dat onze conclusies pittig zijn en onze adviezen ingrijpend. Dat doen we omdat we na een intensieve periode van onderzoek overtuigd zijn van de noodzaak ervan.
Gelukkig ligt er ook een fundament voor herstel. We hebben veel betrokken medewerkers en teams gesproken waarmee we van gedachten konden wisselen over herstel van vertrouwen, een wenkend perspectief en samen werken aan de maatschappelijke opgaven van Midden-Drenthe. Daar ligt een mooie basis van waaruit aan herstel kan worden gewerkt.

Ik ben erg benieuwd hoe de raad nu wordt betrokken bij de uitwerking van dit rapport.

Charles

Ch.C. de Haas G.Radix-Feijen N.Maagd A.Warners
raadslid fr.vz. raadslid raadslid fractie medewerker

Agendapunt 13 raad 27 juni 2019,

Onze fractie zal tegen dit voorstel stemmen.
Als je meer omzet wilt maken, meer mensen wilt aantrekken om in de gemeente Midden-Drenthe gebruik te maken van de geboden faciliteiten, dan dient er zo veel mogelijk vrijheid en keuze bij de “klanten” te liggen.
De keuze van een trouwambtenaar moet vrij zijn. De gemeente dient hier gewoon aan mee te werken.

Feestelijke afsluiting hoort bij de keuze te liggen van de klant.
Hoe vertaal je rewedding? Ook “destination wedding” komt veel vaker voor in deze tijd. Het moet van zelfsprekend zijn, dat er zoveel mogelijk mogelijkheden zijn om wat voor verbintenis dan ook aan te gaan. (Als scheidingen op gepaste wijze worden voltrokken, dan moet dat ook kunnen!)

De vierde wijziging van de legesverordening in deze vorm wijzen wij af.

In het verleden hebben wij ons ook druk gemaakt inzake trouwen en trouwlocaties. Ter illustratie een bijlage met historische zaken uit ons archief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ch.C. de Haas G.Radix-Feijen N.Maagd A.Warners
raadslid fr.vz. raadslid raadslid fractie medewerker
BIJLAGE
Trouwen in Midden-Drenthe mag straks overal
DVHN | Gepubliceerd op 30 september 2013, 13:43
BEILEN - Inwoners van Midden-Drenthe kunnen straks overal in de gemeente trouwen, ook in de buitenlucht. Burgemeester en wethouders werken aan een nieuw reglement voor de burgerlijke stand nu 't Aole Gemientehoes in Westerbork wegens verkoop vervalt als trouwlocatie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 jaar geleden!!!

Dagblad van het Noorden: mei 2001
ASSEN - Trouwen in Drenthe lijkt een waagstuk voor trouwlustigen. Uit een rapport van de Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand dat op 22 maart gepresenteerd is, komt een beeld naar voren van wildwest en wildgroei.

De Vereniging liet het onderzoek doen om te kijken hoe het gesteld is met de rechtpositie van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Daaruit bleek dat de trouwtarieven en de beloning van de trouwambtenaren, zeker in relatie tot het bedrag dat het bruidspaar betaalt, grote verschillen per gemeente laten zien. Het uurtarief van een trouwambtenaar ligt tussen de € 10,- en € 17,- bruto. Hoe de trouwtarieven zo kunnen verschillen is onduidelijk, mede gezien het feit dat gemeenten hierop geen winst mogen maken. ‘De samenstelling van de tarieven zou transparant en inzichtelijk moeten zijn’, meent Frances Koen, adviseur van de Vereniging en opsteller van het rapport.

‘Nu maakt het veel uit in welke Drentse plaats je trouwt. Dat komt doordat gemeenten zelf mogen bepalen wat ze voor de voltrekking van een huwelijk rekenen. Waar je in Assen € 568,50 betaalt voor een trouwerij buiten kantooruren, is dat in Midden-Drenthe op het stadhuis al € 748,- en op locatie, een door de gemeente toegestane plaats, zelfs € 920,50.’ Koen snapt deze verschillen niet. ‘Ze zijn onbegrijpelijk, onverklaarbaar en je kunt je afvragen of ze nog van deze tijd zijn.’

Op grond van de conclusies van het rapport streeft de Vereniging van Ambtenaren Burgerlijke Stand dan ook naar meer transparantie en eenduidigheid in het hanteren van (wettelijke) regels, ten aanzien van bijvoorbeeld trouwlocaties en een betere rechtspositie voor de buitengewoon ambtenaar.
‘Er moeten nieuwe afspraken over worden gemaakt, met daarnaast wettelijk toezicht vanuit de politiek.’

Amendement van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork
Raadsvergadering 31 mei Midden-Drenthe 2001

De Raad van de gemeente Midden-Drenthe in vergadering bijeen op 31 mei 2001 ter behandeling van agendapunt 8, huwelijk en registratie partnerschap op locatie.
Overwegende dat:
Het een taak is van de hele Raad om te bepalen welke plaatsen representatief genoeg zijn om als locatie te dienen;
Voorgenomen huwelijken of registratie partnerschap zelden of nooit een spoedeisend karakter hebben;
Uit oogpunt van een gezonde concurrentie met andere gemeenten de locatiekeuze vrij moet zijn en in eerste instantie bij de cliënten dient te liggen; Indien van de reguliere locaties wordt afgeweken er een zo kostendekkend mogelijke offerte wenselijk is; Besluit:
a. er mee in te stemmen dat het trouwen en het registreren van partnerschap kan plaatsvinden op een locatie naar keuze;
b. voor de meerkosten voor huwelijksvoltrekking en partnerschapregistratie op een locatie naar keuze de legesverordening als volgt te wijzigen:
Indien sprake is van een locatie naar keuze, een zo kostendekkend mogelijke offerte zal worden uitgebracht.
En gaat over tot orde van de dag,

Namens de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,
Charles de Haas, fractievoorzitter.

Dit amendement werd afgestemd op aanraden van het college en volgzaam als altijd volgde de hele raad, behalve Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork.

Vorig jaar, in 2012 stelden wij deze zaak weer aan de orde, maar weer een weigering van het college!!

Antwoord college 28 mei 2012
Met deze brief beantwoorden wij uw schriftelijke vragen conform artikel 41 reglementen van orde van 10 april 2012, betreffende trouwen. Onze excuses voor de late beantwoording, door de gebroken weken in de afgelopen periode heeft deze wat te lang op zich laten wachten.

Vraag 1.Wilt u mij inzicht verschaffen inzake de samenstelling van de trouwtarieven en de verantwoording daar van? Klopt het tarief dat in het artikel wordt genoemd?
De tarieven zijn een weerslag van de kosten die de gemeente maakt voor de voorbereiding, uitvoering en het opruimen van een trouwerij. Er worden uren gemaakt door de Buitengewone Ambtenaar Burgerlijke Stand, de bodes op locatie en de medewerker Burgerzaken die de voorbereiding doet, de aktes opmaakt en het huwelijk verwerkt in de GBA. Trouwen op locatie en/of buiten kantooruren is duurder omdat de tarieven hoger liggen en er reistijd en kosten bijkomen.
De tarieven in het artikel kloppen. In de bijlage vindt u een overzicht van de Drentse tarieven.
Vraag 2. Welke trouwlocaties zijn er binnen de gemeente?
Onze vaste gemeentelijke trouwlocaties zijn voormalig gemeentehuis Smilde, 't aole gemientehoes Westerbork en het gemeentehuis Beilen. Naast deze vaste gemeentelijke locaties is het al sinds juni 2001 mogelijk te trouwen op een locatie naar keuze.
Vraag 3. Hoeveel huwelijken worden er per jaar gesloten?
In 2011 zijn 134 huwelijke gesloten.

Vraag 4. Acht u de mogelijkheid niet redelijk aanwezig, indien er een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheden plaatsvindt, dat dit een positieve beeldvorming voor onze gemeente geeft, met economische voordelen?
De gemeente Midden-Drenthe heeft al een ruim aanbod van mogelijkheden. Het college is van mening dat het aanbod compleet is en heeft geen beeld bij de geopperde verruiming.

Vraag 5. Wordt er gebruik gemaakt van “gratis trouwen” en zo ja hoeveel per jaar?
Overzicht huwelijken 2009 2010 2011
betaald 83 69 66
kosteloos 62 46 68
Totaal 145 115 134
Percentage kosteloos 43% 40% 51%
Landelijk wordt gesproken over een toename van het aantal kosteloze huwelijken. De cijfers in de tabel laten ook bij ons een toename zien.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester,
Verheugend is, dat dit college kennelijk ook geest- verruimender is gaan denken en nu, een jaar later, wel een beeld heeft bij de door ons geopperde verruiming.

Ch.C. de Haas G.Radix-Feijen N.Maagd A.Warners
raadslid fr.vz. raadslid raadslid fractie medewerker

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn