Bezoekers

203848
TodayToday4
YesterdayYesterday171
This WeekThis Week695
This MonthThis Month2191
All DaysAll Days203848
lijst5.jpg

Persbericht Jade

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is ontevreden over de beantwoording van schriftelijke vragen, die waren gesteld naar aanleiding van het faillissement van Jade.

Dit faillissement levert een schade op voor de gemeente Midden-Drenthe van ruim 900 000,- euro.

Fractievoorzitter Charles de Haas stelt: “Wij willen dat deze hele zaak goed wordt bekeken. Bij ons leeft zeker de vraag, of er nog verdere stappen moeten worden genomen. Nader onderzoek naar de rol van COA en het optreden van de directeur van al de Jadestichtingen lijkt logisch. Maar de eerste stap is de beantwoording van de vragen, die wij hebben gesteld. De eerste beantwoording is ver onder de maat en daarom hebben we vervolgvragen kenbaar gemaakt.”

Achteraf is beoordeling uiteraard te doen, maar het is wellicht belangrijk om aan waarheidsvinding te doen, ten tijde van de aanbesteding en de toenmalige gang van zaken.
Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil daar nu nog niet op vooruitlopen en eventuele verdere gevolgtrekkingen niet noemen.

Een openbaar raadsdebat sluiten wij niet uit en de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen zal daar dan zeker een rol in spelen.
Het is voor onze partij vanzelfsprekend, dat een strop van bijna een miljoen euro, zo maar niet kan worden afgedaan.

Nadere informatie: Ch. de Haas, 0592-412779 06-51856325
Bijlage: art. 33 vragen

Geacht mevrouw Damsma,

Primaire reactie op de beantwoording van de door mij gestelde vragen, conform art. 33 reglement van orde, op 14 juli 2019.

Er was mij bericht, dat het niet mogelijk was binnen de gestelde termijn te antwoorden. Ik ben hiermee akkoord gegaan, in de veronderstelling, dat mijn vragen compleet en correct zouden worden beantwoord. Mijn reactie is duidelijk.

Voor de goede orde verzoek ik u om de beantwoording:
a. Completer te maken;
b. De verwijzingen te niet te doen en normaal te beantwoorden, c.q. in elk geval de formulering van het college, te staven door eventueel relevante stukken bij te voegen;
c. Te verklaren, waarom eerst op 10 september deze in eerste instantie summiere en ver ondermaatse beantwoording is gemaakt.

Tevens nog aanvullende vragen inzake de gebeurtenissen Jade.

Gaarne ontvang ik op korte termijn een complete en serieuze beantwoording.
In afwachting van uw reactie,

Charles C. de Haas,
fractievoorzitter Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

12 september 2019

Datum: 10 september 2019 Uw brief van: 15-07-2019 Behandeld door: Tiny van Hoek Uw kenmerk: Zaaknummer: 1498839 Bijlagen: Onderwerp: Beantwoording vragen inzake Jade Verzonden op: 10 september 2019

Geachte heer De Haas,

Op 14 juli 2019 heeft u artikel 33-vragen gesteld over het op 19 juni 2019 failliet verklaren van Jade Mater. Hieronder geven wij u antwoord op uw vragen.

1. Hoeveel geld verliest de gemeente Midden-Drenthe thans? Met andere woorden, hoeveel geld blijft Jade schuldig?
We hebben als gemeente een vordering op Jade College, niet op Jade Mater. Eind 2017 hebben we een vaststellingsovereenkomst met Jade College gesloten, omdat niet zeker was of Jade College aan haar toekomstige verplichtingen aan de gemeente zou kunnen voldoen. Op dat moment is ook € 1 miljoen gereserveerd voor eventuele oninbaarheid van de vordering.
Opmerking: Of het nu Jade Mater of Jade College wordt genoemd acht ik niet relevant. Relevant is, dat alles toebehoort aan één man, de heer Jan Bollen.
Kennelijk was er grond genoeg inzake twijfel over de inbaarheid. Was reservering de enige daad van actie van de gemeente? De vordering was oorspronkelijk € 1.656.766,-. Jade heeft tot op heden € 742.726,86,- afgelost. Er resteert nog € 914.039,16,-. Dat is inclusief de verschuldigde rente.

2. Het is bekend dat de directeur van meerdere stichtingen, de heer J.Bollen, gelden van de gemeente Midden-Drenthe, onrechtmatig heeft gebruikt. Spreekt het college de heer Bollen in privé ook aan?
Het is ons niet bekend dat de heer Bollen gelden van de gemeente Midden-Drenthe onrechtmatig zou hebben gebruikt. Opmerking: Heeft U dan geen juridisch advies ingewonnen? Of het nu onrechtmatig gebruik ik is of anders moet worden geformuleerd, dit geld had rechtstreeks naar rekening van de gemeente Midden-Drenthe dienen te gaan. Is dit strafbaar of is dit normaal gebruik?
Het is gebruikelijk dat de curator in het kader van het faillissement onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid doet. Opmerking: De termijn van bekend worden van de feiten lag ver voor de aanstelling van een curator. Waarom is hier op voorhand geen actie genomen, om goed voorbereid te zijn als het, onafwendbare faillissement zou komen?

3. Zijn er ook strafrechtelijke feiten gepleegd ?
Dit is ons niet bekend. Opmerking: Heeft u hier onderzoek naar gedaan of laten doen? Als gelden voor de gemeente Midden-Drenthe bestemd, zonder toestemming eigenmachtig door Jade, lees : de heer Bollen, anders worden besteed, dan is het toch logisch dat hier juridisch naar wordt gekeken?
Wie heeft besloten om dat niet te doen en wat zijn, waren de argumenten?

4. Hoe is de procedure geweest, bij de aanloop tot het failliet verklaren? Is de gemeente hier bij betrokken geweest?
De gemeente is hier niet bij betrokken geweest. Jade Zorggroep heeft zelf het faillissement van stichting Jade Mater aangevraagd.
Opmerking: Wanneer is de laatste betaling geweest en wanneer heeft u bericht gekregen van het faillissement?

5. Kunt u middels een tijdbalk aangeven wanneer de eerste contacten met Jade zijn begonnen en wat vervolgens de beslismomenten (college en raad) zijn geweest?
Wij verwijzen hiervoor naar de brief die op 22 november 2017 aan de raad is gestuurd en de informatie die de raad heeft gekregen tijdens de raadsvergadering van 4 december 2017. Opmerking: Dit is geen antwoord op de vraag! Verder wens ik geen verwijzingen , maar antwoorden, eventueel met op de antwoorden betrokken bijlagen.

6. Kunt u de argumenten om met Jade in zee te gaan noemen?
Wij verwijzen voor het antwoord op deze vraag naar:
• • de informatie die is gegeven hebben tijdens de vergadering van de commissie Zorg en Welzijn van 13 januari 2015;
• • de brief die op 22 november 2017 aan de raad is gestuurd en
• • de informatie die de raad heeft gekregen tijdens de raadsvergadering van 4 december 2017. Opmerking: Ook hier geldt actuele beantwoording. Geen verwijzingen! Actuele beantwoording is relevant. Daarbij kunnen eventueel betrokken bijlagen worden toegevoegd.

7. Waren er referenties getrokken door de gemeente betreffende Jade, alvorens in zee te gaan?
Wij verwijzen hiervoor naar de brief die op 22 november 2017 aan de raad is gestuurd en de informatie die de raad heeft gekregen tijdens de raadsvergadering van 4 december 2017. Ik heb vragen gesteld en geen verzoek gedaan verwezen te worden naar bijlagen. Gaarne normaal antwoord!

8. Hoe ziet het college de verdere afwikkeling?
Zoals gezegd is Jade Mater op 19 juni 2019 failliet verklaard. De gemeente heeft haar vordering op Jade College en niet op Jade Mater. Echter, op 17 juli 2019 is helaas ook Jade College failliet verklaard. Opmerking : Wanneer is de gemeente Midden-Drenthe bericht, en door wie, dat Jade failliet is? Wanneer is de laatste betaling ontvangen?
Wij hebben de raads- en commissieleden hiervan inmiddels per e-mail op de hoogte gebracht. Over de verdere afwikkeling zullen wij de raads- en commissieleden in september per brief informeren.
Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiny van Hoek, procescoördinator, te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend via telefoonnummer (0593) 53 92 96.
Met vriendelijke groet,
burgemeester

Aanvullende vragen.

A. Wat is de mening van U, betreffende het ontstaan van de connectie met Jade?
B. Vindt U, dat er voldoende informatie over Jade was ingewonnen?
C. Vindt U, dat terecht of onterecht is voorbijgegaan aan het gegeven, dat er slechts één eigenaar was, van allerhande stichtingen, die onder de vlag van Jade opereerden? Is er voldoende gekeken naar de financiële achtergronden?
D. Zijn er nog consequenties aan het verlenen van het Brin nummer aan Jade verbonden? Wie heeft het Brin nummer voor Midden-Drenthe aan Jade verleend?
E. Was het niet logischer geweest, dat U voorbereidingen had getroffen om eventueel direct beslag te leggen op de private bezittingen van de heer Bollen, die kennelijk op de dag van faillissement vertrok?
F. Kortom, wat is uw mening over verleden en heden in de relatie: college, Jade en raad van Midden-Drenthe?
G. Wat was het bedrag, dat de gemeente Midden-Drenthe in laatste instantie nog aan Jade, als het ware “eigen geld” heeft overgemaakt?
H. Is het juist, dat ook Plateau in Assen tot de gedupeerden behoort van Jade? Is daar ook een Brin nummer aan Jade verleend? Is er ook contact met Plateau?
I. Was het achteraf juist, dat er door Midden-Drenthe in zee werd gegaan met een arsenaal van stichtingen, dat niet eens over een Brin nummer beschikte?

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn