Bezoekers

218491
TodayToday123
YesterdayYesterday132
This WeekThis Week400
This MonthThis Month123
All DaysAll Days218491
logo.jpg

Crisisteam Corona

De fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork in deze tijd van Corona crisis.

Natuurlijk is iedereen bezig met de eigen belangen om zo gezond mogelijk te blijven en alles te doen om niet besmet te raken.
Daarnaast zijn de raadsleden van onze partij, samen met het bestuur, dagelijks bezig om de functie van raadslid in Midden-Drenthe goed in te vullen. Ieder doet dat op eigen wijze, maar om ook veel dingen gezamenlijk en in goed overleg te doen, is er dagelijks veel onderling contact.
De burgers, die ons veel en vaak benaderen (en daar zijn we blij mee, want die hebben ons ten slotte niet voor niets gekozen), worden allemaal te woord gestaan en zo nodig teruggebeld. Alles gaat telefonisch of via de mail, want het is belangrijk, dat we zo veel mogelijk zorgen, dat het verschrikkelijke virus buiten de deur wordt gehouden en de kans op verbreiding zo klein mogelijk is.

Het is van groot belang, dat de raadsleden actueel op de hoogte worden gehouden en na ons aandringen is er nu berichtgeving.
Dat er eerst gedacht werd aan raadsvergadering op 23 maart hebben wij als enige partij direct verworpen, na ons eerste fractieberaad. Ook daar gaven wij direct aan, dat schoolsluiting direct voor de hand lag.
Later bleek, dat wij daar gelijk aan hadden. Er waren collega raadsleden van die ons belachelijk wilden maken met onze mening. Laat die maar in hun eigen spiegel kijken. Wij vullen onze taak in, zoals wij denken dat het moet. In dienst staan van de inwoners, in alle omstandigheden en zeker nu.

Na ons eerste crisisberaad heeft onze partij een oproep gedaan aan raad en college, om gezamenlijk de problemen aan te pakken, maatregelen te nemen en alle politieke verschillen te laten waar ze zijn, want nu staat het welzijn van onze inwoners voorop. Helaas heeft niemand hier op gereageerd. Maar dat stellen we vast en laten het daar bij.

Allemaal een gezonde doorkomst gewenst van deze crisis. Gezond verder is het devies en dan zien we wel weer. Maar het blijft onverlet, dat de gekozen raadsleden, zeker nu, een verantwoordelijke taak hebben. En deze moet ondersteund worden door het college, de griffie en het ambtelijk apparaat. In onze optiek zou er een crisisteam moeten zijn, die de beslissingen neemt, die door de burgemeester worden ingevuld. De samenstelling van dit team zou bijvoorbeeld kunnen zijn: griffier, gemeentesecretaris, burgemeester en 4 fractievoorzitters.

Wellicht is onze visie niet juist, maar dat kan, want wij stellen iets voor en zeggen niet dat het zo moet. Dit zeggen wij, maar wat zeggen “de anderen”? Tot nog toe niets………

Namens de fractie,
Charles de Haas, 26 maart 2020

Bericht aan Griffie en Raad

Namens onze fractie het volgende.

In aansluiting op onze eerdere mails, waarbij ik ervan uitga dat iedereen die heeft ontvangen, de opmerking die premier Rutte gisteravond heeft gedaan, dat bijeenkomsten van meer dan drie personen zijn verboden, de vraag of een raadsvergadering ook een bijeenkomst is.

Verder zijn wij benieuwd wat de activiteiten van de burgemeester tot nog toe zijn geweest. Is het gebruikelijk, dat de raad, c.q. de fractievoorzitters, hiervan niet op de hoogte worden gesteld?

Is er sprake van een crisisteam, of is dit het voltallig college?
Wat is de werkwijze? Kortom, zijn er ook nog berichten voor de Midden-Drenthen?

Is er aandacht voor de voedselbank, voor de alleenstaande ouderen, voor de zieken die thuis liggen, voor minimalisering van de verplaatsingen, voor de andere belangrijke zaken?

De controlerende functie van de raadsleden blijft onverkort van kracht, maar als er geen informatie wordt verschaft, dan gaat dat niet.

Charles de Haas 24 maart 2020 9.30 uur

Zondag 15 maart 2020

Beste mensen,
In aansluiting op ons bericht aan de griffie op 13 maart j.l. ( zie bijgevoegd) hebben we weer overleg gehad, ook met onze achterban.
Wij stellen voor, om vanaf nu alle politieke bijeenkomsten tot nader order op te schorten.
Het telefonisch vergaderen alleen te doen als er bestuurlijke bijzondere noodzaak is.
Wij vinden dat dit bij uitstek moet, omdat in de politiek het debat onontbeerlijk is en dat dit slechts kan en functioneert, als men lijfelijk aanwezig is en elkaar in de ogen kan kijken.

Omdat nu voor onbepaalde tijd min of meer gesproken kan worden van een noodtoestand, is het goed om de politieke verschillen tot een minimum terug te brengen en nu alles doen om als gemeentebestuur een voorbeeldfunctie in te vullen en om met elkaar te proberen al die dingen te doen, die nodig zijn om met onze inwoners deze crisis zo goed mogelijk door te komen en de risico’s zo goed mogelijk te beperken. Daarnaast zo optimaal mogelijk hulp te bieden aan die mensen die dat nodig hebben.

Wij vinden, dat vanwege het feit, dat er geen vergaderingen meer plaatsvinden in raadsverband , de collegebesluiten middels de fractievoorzitters moeten plaatsvinden of op een nader in te vullen wijze. Maar deze suggestie geeft de intentie aan.

Uiteraard is dit onze mening en die stellen we graag ter discussie.

Namens gemeentebelangen Smilde- Beilen-Westerbork,
Charles

Bijgevoegd

Op 13-3-2020 om 13:53 schreef Carin Bodewes:

Beste fractievoorzitters,

Vandaag telefonisch overleg gehad met Mike Hacking. Via Nynke hebben jullie al de informatie ontvangen over de corona maatregelen op dit moment.
Maandag zal ik in overleg met Mieke en Mike de balans op maken.
Daarbij speelt aan de ene kant het uitgangspunt van de maximaal 100 bezoekers (dat komt niet vaak voor en is voor de komende week voor “onze bijeenkomsten” niet aan de orde) maar ook het actief ontzien van kwetsbare groepen en daaronder vallen bijvoorbeeld ook ouderen.

Daarbij kun je je ook voorstellen dat deelnemers zelf liever geen bijeenkomsten willen bezoeken - van welke aard en omvang dan ook – om zo min mogelijk risico te lopen.
Wat is echt nodig en wat kan op een later moment speelt daarbij een belangrijke rol.
Maandag staat de Agendacommissie en het Seniorenconvent op het program (ik mail dit daarom ook cc naar degenen die als vervanger daarbij zouden aanschuiven).

Mochten jullie over de te maken afweging zelf wensen of bedenkingen hebben, laten jullie me dat dan svp weten via de mail? Dan kan ik jullie reacties bij de afweging betrekken, die maandag in samenspraak met de voorzitter wordt gemaakt.

Maandag gaan we ook kijken naar andere bijeenkomsten (bv informatiebijeenkomst woonwagenbeleid, training van Debat.nl voor de voorzitters etc.).

Kortom ben benieuwd naar jullie mening en wordt maandag vervolgd.

Groet en goed weekend,
Carin Bodewes
Raadsgriffier.

Antwoord aan Griffie 13-03-2020 15.03
Dag Carin,
Onze fractie is in beraad bij een geweest en het volgende vinden wij van belang: Uitgangspunt om zo min mogelijk verplaatsingen te doen, sociale rust te bevorderen en vergaderingen, bijeenkomsten en excursies niet meer te laten plaatsvinden tot nader order.
Scholen kunnen o.i. het beste worden gesloten. Onderlinge communicatie middels mail en telefoon. Dit in aanvulling op de reeds bestaande richtlijnen.
Met gr.,
Charles

Persbericht Wadudu

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork
is op onderzoek uit betreffende de gang van zaken betreffende de vestiging van Wadudu te Beilen, Noordveen 1.

Fractievoorzitter Charles de Haas:”Wij zijn erg benieuwd naar de gevolgde verantwoordelijkheden inzake de vestiging en de vergunningverlening. Welke rol speelt(de) de RUD en welke de gemeente.
Hoe is de relatie RUD / Gemeente?
Wij willen ook graag weten welke problematiek op dit moment aan de orde is.”

Om in eerste instantie openlijke duidelijkheid te krijgen zijn er inmiddels door ons schriftelijke vragen gesteld conform art 33 reglement van Orde.

Nadere informatie:

Ch. de Haas 0592-412779 06-51856325

Respect voor kabinet

Respect voor toetreden van de heer van Rijn tot dit kabinet

Het toetreden van een Minister van een andere partij tot dit Kabinet is prijzenswaardig en moedig van premier Rutte. Zeker in het belang van de burger!
Deze handelwijze sluit naadloos aan bij het standpunt dat Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork al jaren huldigt.
Kwaliteit , kennis en kunde gaan boven politieke partij binding. Voor een sterk en bovenal kundig college binnen de gemeentepolitiek
( geldt ook provinciaal voor gedeputeerden ) zal deze wijze van samenstelling veel beter functioneren dan de huidige op verkeerde macht beluste partijpolitiek. Twee jaar geleden bij de coalitie vorming en de daarbij partijgebonden wethouders, hebben wij reeds gepleit voor een breed raadsprogramma met eventueel wethouders van “buiten” ongeacht de partij, maar aangezocht op kwaliteit.
Het aanstellen van op kwaliteit geselecteerde wethouders is zeker in het belang van onze burgers en dat behoort voor een politieke partij toch de hoofdintentie te zijn! De begrippen “coalitie”en “oppositie” zijn in onze optiek achterhaald.
Kortom, ik hoop dat dit voorbeeld doet volgen!

Charles de Haas 22 maart 2020