Bezoekers

219109
TodayToday73
YesterdayYesterday81
This WeekThis Week154
This MonthThis Month741
All DaysAll Days219109
logo.jpg

Terugblik raadsvergadering 27-2

Toen Niels Maagd een jaar geleden, na samenspraak met vele burgers, die de overlast in het centrum van Beilen veroorzaken, actie nam en college en raad wees op hun verantwoordelijkheden en verzaken van handhaving, werd van alles toegezegd. Conclusie: Er is iets minder overlast, maar het dealen en drugsgebruik, het plassen en poepen in de openbare ruimten gaat gewoon door. Na een jaar had een toegezegd gesprek met de voorzitter van de ondernemersvereniging niet plaatsgevonden. Voor de raadsvergadering hadden diverse mensen wederom aangegeven, dat de overlast nog steeds aan de orde was en geen handhaving. Wij hebben zelf post gevat en enige dagen met eigen ogen de overlast vastgesteld. Dit was de reden, dat wij een motie ingediend hebben, omdat het de hoogste tijd wordt nu, dat er echt iets gebeurd.

Meerdere malen, ook nu weer, wordt ons door andere fracties verweten, dat wij niet meedoen in de commissies.

Meerdere malen hebben wij de oorzaak aangegeven, waarom dit zo is.
Nogmaals de uitleg.
Bij elke nieuwe raadsperiode, na de verkiezingen, moet de raad besluiten over de wijze waarop de commissies door de fracties worden ingevuld.

Wij hebben klip en klaar, met redenen gemotiveerd, gesteld, dat wij drie commissieleden, niet zijnde raadsleden wilden hebben. Zo worden de werkzaamheden in de fractie goed verdeeld.
Helaas werd dit voorstel door de andere partijen, onder aanvoering van de pvda, niet aanvaard.
Er werd aangegeven, dat indien wij drie commissieleden wensten, wij ook maar het voorzitterschap van een commissie op ons moesten nemen. Als “premie” dan een derde lid.

Deze gang van zaken wezen wij af. Koehandel met mensen. Wij gaven tijdig aan, op deze manier niet te willen werken. Hardnekkig bleef de weigering en moesten wij het dictaat maar aanvaarden. Daar pasten wij voor en daarom namen wij afscheid van de commissies.

Kennelijk een onderwerp, dat door sommige andere partijen steeds weer moet worden aangehaald, terwijl zij zelf de oorzaak zijn van ons besluit.
(De inhoudelijke argumenten om niet met onze visie akkoord te gaan zijn nooit genoemd. Men wilde dit en dat was het.)
Men heeft toen kennelijk besloten om te pas en te onpas dit onderwerp weer te noemen. Dit geeft ook aan, dat de onderlinge verhoudingen in de raad slechter zijn dan ooit. Hier zijn natuurlijk meerdere oorzaken voor, maar het blijft een feit.

Echter, onze partij, onze fractie blijft op onze eigen wijze opkomen voor de belangen van onze burgers, want daar zijn we voor gekozen.

Men probeert ons op zeer onheuse wijze de mond te snoeren en in een hoek te plaatsen, maar dat zal niet lukken!! Wij gaan door met onze werkwijze en we zien straks wel bij de verkiezingen wat de burger er van vindt.
Trouwens, als we zien dat het “blok” van de pvda de laatste jaren alleen maar kleiner is geworden, van 9 naar 4 zetels, dan is dat opmerkelijk.

In het kader van bestuurlijke vernieuwing is een motie aangenomen om met een lid uit elke fractie een voorstel te formuleren. Waar dat toe leidt zullen we zien, maar reeds enkele jaren terug gaven wij het aan, hoe wij er over dachten………

Het kan anders…..

Het initiatief om een andere wijze van vergaderen te onderzoeken juichen wij van harte toe. Hoe de burger meer te betrekken bij het bestuur is een goed aspect. Onze fractie heeft reeds meerdere malen kenbaar gemaakt, dat de huidige gang van zaken in de raad toe is aan herziening.
Trouwens, reeds heel lang hebben wij gepleit voor spreekrecht voor de raadsvergadering. Helaas werd dit voorstel, om de burger meer te betrekken, bij herhaling hardnekkig afgewezen.
Om thans tot een andere en betere vorm van vergaderen te komen en de weg tot besluitvorming dichter bij de burger te brengen en het debat op positieve wijze te verlevendigen is een goede zaak.

Aansluitend aan het voorstel voor een afvaardiging van de raad om op redelijk korte termijn met een wijzigingsvoorstel te komen, is het goed om de vorm aan te passen.
Het huidige keurslijf, waardoor het debat verflauwt en tot een farce is teruggebracht, moet afgeschud worden.
Een debat valt of staat met een competente leiding en dient niet teloor te gaan, door toepassing van dorre regels. (Stel een verhelderende vraag!En .. geen technische vragen! ) Een levendig debat laat toe, dat bij interruptie de spreker zijn visie geeft, vragen stelt en instemt of afwijst wat degene vanachter het spreekgestoelte zegt.
Ook in tweede of derde termijn moeten raadsleden hun woordje kunnen doen. De debatleider moet hier de juiste, onpartijdige figuur zijn.
Dat vragen aan een college onvoorbereid aan de orde komen mag geen probleem zijn. Als een collegelid niet direct een bevredigend antwoord voor handen heeft, dan is dat toch geen probleem. Dan volgt dat antwoord in een later stadium. Iets niet weten heeft niets met competentie te maken. Valse schaamte is een fout iets.

Het betrekken van de burger bij vooral de voorbereiding van de op stapel staande beslissingen, is het allerbelangrijkste. Hier wordt wel veel over gesproken, maar van effectieve toepassing is weinig sprake.
Uiteraard wil meespreken en meedenken geen garantie geven, dat aan suggesties of wensen allemaal wordt voldaan. De raad beslist uiteindelijk, zonder last of ruggespraak.

Tevens kan gekeken worden naar het functioneren van het College.
Niet om te bekritiseren, maar ook om aan te vullen en eventueel suggesties te doen.
De collegevergaderingen dienen openbaar te zijn. Dat er een besloten gedeelte kan zijn inzake van privacy is voorstelbaar.

Zoals ik al eerder heb aangegeven zijn wij positief over het doen verdwijnen van de commissies, of in elk geval in een andere vorm.
Alle onderwerpen kunnen ook aan de orde komen in een voorbereidende en informatieve algemene vergadering. Daarna volgt dan de besluitvormende raadsvergadering, waar moties, mondelinge vragen en korte inspraak mogelijk is.
De huidige commissievoorzitters kunnen bij toerbeurt, indien men wil, de algemene vergadering voorzitten. De commissieleden, niet zijnde raadsleden, kunnen de algemene vergaderingen als volwaardig lid bezetten en raadsleden vervangen.
Om deze lijn door te trekken zou ook het voorzitterschap van de raadsvergaderingen bij toerbeurt, op vrijwillige basis door fractievoorzitters kunnen worden gedaan.
Dan kan de burgemeester als volwaardig lid van het college deel uit maken van de vergaderingen.

Om de ambtelijke organisatie dichter bij de raad te brengen zou het kunnen, dat de secretaris een korte spreektijd krijgt, om de mutaties mee te delen en eventuele belangrijke ambtelijke zaken aan te geven.
Het is tevens belangrijk, dat de burgemeester, als hoofd van de politie vast onderdeel is van de agenda, om mededelingen te doen en eventuele vragen te beantwoorden. Dit kan ook onder het motto “mededelingen uit het college”.

Dit alles kan naar wens worden bijgesteld en een proef op deze leest geschoeid, kan het politieke gebeuren in Midden-Drenthe sterk verlevendigen.
Het is tevens van groot belang, dat de communicatie wordt verbeterd en dat het oude systeem wordt vervangen.

Charles , 28 febr. 2020

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn